REGULAMIN /- ogólne warunki sprzedaży/

Korzystając ze sklepu akceptujesz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w nim zmian. Każdą odwiedzającą osobę obowiązuje aktualny Regulamin.

 • 1 Definicje pojęć
 1. Witryna internetowa https://suknie-duzerozmiary.pl, https://suknieplussize.pl; https://dressplussize.pl  jest własnością firmy iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 : +48 506 022 022 e-mail: wudarczyk.maciej@gmail.com
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • SPRZEDAWCY – należy przez to rozumieć iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 , tel. +48 506 022 022 i adresie e-mail: wudarczyk.maciej@gmail.com
  • SKLEPIE internetowym – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem https://suknieplussize.plhttps://dressplussize.pl
  • UŻYTKOWNIKU, Kliencie, Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która posiada dostęp do oferty i może dokonywać Zamówień towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę.;
  • ZAMÓWIENIU – należy przez to rozumieć zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość w systemie sprzedaży Sklepu https://suknieplussize.pl; https://dressplussize.pl drogą elektroniczną;
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich iDEO Henryk Wudarczyk skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  • MAGAZYN GŁÓWNY – należy przez to rozumieć miejsce w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
  • KONSUMENCIE/Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
  • ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH – należy przez to rozumieć Sprzedawcę, tj. iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15
  • 2 Postanowienia ogólne
 3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu https://suknieplussize.pl; https://dressplussize.pl lub witryny https://suknie-duzerozmiary.pl z towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 4. Klient może dokonać zakupów w witrynach należących do iDEO Henryk Wudarczyk bez rejestracji konta lub po zarejestrowaniu konta.
 5. Dokonanie przez Klienta zakupów w witrynach należących do iDEO Henryk Wudarczyk jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 6. Korzystanie z witryn należących do iDEO Henryk Wudarczyk odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 7. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na adresy wskazane przez Użytkowników.
 8. Do korzystania z witryn Sprzedawcy niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików “cookies” i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0), skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny do rejestracji w serwisie). Strona internetowa zoptymalizowana jest dla rozdzielczości 1024×768. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wmaciej@gmail.com

 

 • 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych
 1. Warunkiem korzystania z witryn Sprzedawcy jest akceptacja Regulaminu /ogólnych warunków sprzedaży/ na zasadach określonych poniżej.
 2. Rejestracji w witrynach Sprzedawcy dokonać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika.
 3. Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Podczas Rejestracji na witrynach Sprzedawcy, podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasła,
  • imienia i nazwiska oraz w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych – firmy podmiotu,
  • w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych – imienia i nazwiska osoby dokonującej i jednocześnie upoważnionej do dokonania Rejestracji w imieniu tego podmiotu;
  • adresu zamieszkania, na który Sprzedawca dostarczy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
  • numeru telefonu.
 5. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Użytkownika.
 6. Użytkownik (w tym osoba działająca w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
  • na przetwarzanie danych osobowych, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) przez iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 : +48 506 022 022 e-mail: wudarczyk.maciej@gmail.com oraz podmioty z nią powiązane w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. Dokonując tej czynności, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany/a, o tym, że administratorem danych osobowych będzie iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 tel.: +48 506 022 022 e-mail: wudarczyk.maciej@gmail.com oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z użytkownikiem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 : +48 506 022 022 e-mail: wudarczyk.maciej@gmail.com lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności Sprzedawcy lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji handlowej na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na przesyłanie przez iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204, i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) dotyczące działalności Sprzedawcy lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na prowadzenie marketingu bezpośredniego na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na prowadzenie przez iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204, i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) dotyczące działalności Sprzedawcy lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na prowadzenie marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, wyraża zgodę na prowadzenie przez iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2. NIP: 527 101 59 15 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204, i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) dotyczące działalności Sprzedawcy lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób działających w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 ust. 6 a) powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
 • 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów
 1. Wszystkie ceny podawane na stronach https://suknie-duzerozmiary.pl, https://suknieplussize.pl; https://dressplussize.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (w cenach brutto) .
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki, które Użytkownik ma obowiązek ponieść zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronach: https://suknie-duzerozmiary.pl, https://suknieplussize.plhttps://dressplussize.pl
 4. Koszt dostawy zależy od wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę za pośrednictwem kuriera.
 • 5 Składanie i przyjmowanie zamówień
 1. Przedmiotem zamówień na witrynach https://suknie-duzerozmiary.pl, https://suknieplussize.pl; https://dressplussize.pl są towary dostępne w ofercie znajdującej się na wyżej wymienionych witrynach w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego
 2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z “Koszyka”.
 3. Poprzez kliknięcie w ikonę “Do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane towary, zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
 4. Użytkownik obowiązany jest po dodaniu wszystkich wybranych przez siebie towarów do koszyka następnie do wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności.
 5. Użytkownik w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • 6 Procedura realizacji zamówień
 1. Zamówienia realizowane  są  według kolejności zgodnie z zapisami w podpisanej z klientem umowy.
 2. Czas realizacji zamówienia:

jest uzależniony od daty wykonania zamówienia w podpisanej umowie. Paczka/przesyłka wysyłana jest przeważnie w terminie i zasadach wskazanych w umowie.

 1. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.

 

 • 7 Zasady dostarczania zamówień, formy płatności
 1. Sklep udostępnia następujące metody płatności:
 • gotówka
 • przelew
 • sprzedaż ratalna

 

 1. Sklep udostępnia następujące metody wysyłki:
 • Odbiór osobisty,
 • Kurier – według ustaleń z klientem.
 1. Zasady ogólne dostarczania zamówionych produktów:
 • Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia,
 • Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z Konsumentami.

 

 • 8 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zasady zwrotów
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy , gdy towar nie nosi śladów używania i nie został rozpakowany z foliowych opakowań fabrycznych. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem, nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Do zwracanego towaru należy bezwarunkowo dołączyć fakturę VAT lub paragon. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy. Jeżeli nie ma takiej możliwości (np. ze względów na wielkość lub ciężar przesyłki) należy skontaktować się ze sklepem w celu wybrania innego rozwiązania. Rozliczenie następuje przelewem na podany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!) w terminie do 14 dni od momentu jego zwrotu do siedziby sklepu. Klient otrzymuje równowartość zwróconego towaru + koszty zwrotu przesyłki. Zastrzegamy sobie, że przyjmujemy jedynie towar czysty, kompletny oraz nie używany. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji lub zwrotu winno być złożone w formie pisemnej .
 3. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez świadczącego usługę, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Klienta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedawcy rzecz(y) na adres iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2.
 8. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 9 Miejsce i sposób składania reklamacji – procedura reklamacyjna (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy):
 1. Kupujący może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy: maciej@gmail.com .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 3. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną na adres: iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok.2.
 4. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy reklamowanej, Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Klient zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) w przypadku uznania roszczeń przez Sprzedawcę ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny jeżeli takowy został dołączony.

 

 • 10 Konkursy i Promocje

Sprzedawca może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich zasadami, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach tych konkursów i promocji.

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na witrynach Sprzedawcy. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
 6. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 30.10.2019 r.